CPT SELECTIONS

CONGRATULATIONS - RPSians once again create history in CPT Result-2015-16

raksha

OMVIR

F/Name

Sh. Krishan Chand

Ateli

raksha

SHAKSHI GOYAL

F/Name

Sh. Pawan Goyal

Bassai

raksha

DHARNA LAMBA

F/Name

Sh. Vikram Lamba

Rewari

raksha

ANKIT GUPTA

F/Name

Sh. Ashok Kumar

Bhadhra

raksha

RAMAN AGGARWAL

F/Name

Sh. Kanhaiya Lal

M/Garh

raksha

SUNIL KUMAR

F/Name

Sh. Narender

Aun

raksha

MAYANK BHALLA

F/Name

Sh. Shiv Kumar

Rewari

raksha

MANDEEP RAO

F/Name

Sh. Dinesh Yadav

Rewari

raksha

NARAYAN YADAV

F/Name

Sh. Suraj Bhan

Kanina

raksha

MAYANK GOEL

F/Name

Sh. Purshotam Dass

M/Garh

raksha

SHEKHAR AGGARWAL

F/Name

Sh. Rajkumar Aggarwal

Raisrana

raksha

SIMRAN YADAV

F/Name

Sh. Krishan Yadav

Rewari

raksha

HIMANSHU AGGARWAL

F/Name

Sh. Hukam Chand

Ateli Mandi